Gjuha Shqipe

rilindasit

Gjuha shqipe flitet prej më shumë se gjashtë milionë njerëzish në jugperëndim të Gadishullit Ballkanik, kryesisht në Republikën e Shqipërisë dhe në vendet fqinjë të cilët përbënin pjesë të ish-federatës jugosllave (Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi). Në Shqipëri, gjuha shqipe përdoret nga tërë popullata prej 3.087.159 banorëve (regjistrimi i prillit 2001), duke përfshirë edhe disa pakica etnike dygjuhësore (grekë, romë, sllavë).

Në Kosovë, ku ende nuk ka statistika të sigurta, gjuha shqipe flitet nga pothuajse tërë popullata prej rreth dy milionë banorëve, duke përfshirë disa pakica dygjuhësore: boshnjakë, goranë, turq, kroatë, romë dhe ashkali. Në kohën e Jugosllavisë, serbët etnikë të Kosovës (tani rreth pesë përqind të popullsisë), në një masë të madhe, nuk mësonin ose flisnin shqip, por qëndrimi i tyre mund të ndryshohet me zbutjen e emocioneve dhe problemeve etnike.

Për më shumë informacion…

Albanian Language

The Albanian language (shqip) is spoken by over six million people in the southwestern Balkans, primarily in the Republic of Albania and in the neighbouring countries which once formed part of the Yugoslav federation (Kosova, Macedonia, Montenegro and Serbia). In Albania itself, the language is spoken by the entire population of 3,087,159 inhabitants (census of April 2001), including some bilingual ethnic minorities.

In Kosova, where there are as yet no reliable population statistics, Albanian is spoken by almost the entire population of about two million individuals, including some bilingual minorities: Bosniaks, Turks, Croats and Roma. Ethnic Serbs in Kosova (now about five percent of the population) have traditionally refused to learn or speak Albanian, but attitudes may change once traditional hostilities and ethnic tensions subside.

For more information…

Më poshtë disa fjalorë dygjuhësh anglisht-shqip dhe shqip-anglisht online /
Below some English-Albanian and Albanian-English online dictionaries:

http://www.tiranachat.net/shqip/fjalor-anglisht-shqip/

http://www.argjiro.net/fjalor/index.php3

Translate »